Produktpalette


H07V-K (LGY) 450/750V 1,5 -240 mm²  

Datenblatt

H07V-U 450/750V 1,5 - 10 mm²  

Datenblatt

H07V-R 450/750V 1,5 - 400 mm²  

Datenblatt

YDYp 450/750 V – 3x1,5 - 6 mm²

Datenblatt

YDYp 450/750 V – 4x1,5 - 4 mm²

Datenblatt

YDYp 450/750 V – 5x1,5 - 6 mm²

Datenblatt

YDY 450/750 V – 3x1,5 - 10 mm²

Datenblatt

YDY 450/750 V – 4x1,5 - 10 mm²

Datenblatt

YDY 450/750 V – 5x1,5 - 10 mm²

Datenblatt

NYM-J 300/500V 1x1,5 - 16,0 mm²

Datenblatt
Konformitätserklärung
Zertifikate

NYM-J 300/500V 2x1,5 - 35,0 mm²

Datenblatt
Konformitätserklärung
Zertifikate

NYM-J 300/500V 3x1,5 - 35,0 mm²

Datenblatt
Konformitätserklärung
Zertifikate

NYM-J 300/500V 4x1,5 - 35,0 mm²

Datenblatt
Konformitätserklärung
Zertifikate

NYM-J 300/500V 5x1,5 - 35,0 mm²

Datenblatt
Konformitätserklärung
Zertifikate

NYM-J 300/500V 7x1,5 - 2,5 mm²

Datenblatt
Konformitätserklärung
Zertifikate